www.vanwulfen.com

Victor van Wulfen

Lopende trajecten

Thans lopen er diverse trajecten. Zodra dat kan zal ik daar op deze pagina meer informatie over delen.

Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg – 2 van 3

Op maandag 7 oktober 2019 heb ik een klacht ingediend bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam. Thans bevindt de klachtbehandeling zich in de fase van verweer. De standaard termijn daarvoor is 4 weken. Doorgaans wordt er uitstel gevraagd, en gegeven (2 weken). Gelet op het traject wat nu volgt kan ik op dit moment nog geen nadere mededelingen doen.

Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg – 3 van 3

Op donderdag 10 oktober 2019 heb ik een klacht ingediend bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam. Thans bevindt de klachtbehandeling zich in de fase van verweer. De standaard termijn daarvoor is 4 weken. Doorgaans wordt er uitstel gevraagd, en gegeven (2 weken). Gelet op het traject wat nu volgt kan ik op dit moment nog geen nadere mededelingen doen.


Tweede Kamer der Staten-Generaal

Op 16 en 30 september 2019 heb ik de Tweede Kamer per brief nadere informatie gestuurd over de klokkenluiderszaak van vliegbasis Eindhoven. De leden van de Vaste commissie Defensie zijn daarmee inhoudelijk uitgebreid geïnformeerd over onder meer de trajecten zoals omschreven op deze pagina.

Op 8 november 2019 hebben de leden Pieter Omzigt en Martijn van Helvert (beiden CDA) Kamervragen gesteld.


De staatssecretaris van Defensie

Op 30 september 2019 heb ik aan de staatssecretaris van Defensie een brief met vragen gestuurd. Ik heb de staatssecretaris verzocht om mij binnen de termijn van 2 weken te antwoorden. De brief en de daarin in referte genoemde documenten heb ik in afschrift verzonden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Ik heb zoals verwacht geen antwoord van de staatssecretaris ontvangen. Geen antwoord is echter ook een antwoord en daarmee bruikbaar wanneer deze kwestie opnieuw voor de (tucht)rechter komt. Ook, of vooral gelet op de groteske hoeveelheid documenten die de staatssecretaris moedwillig achterhoudt. Het niet antwoorden door de staatssecretaris is ook bepalend voor het oproepen van getuigen in de lopende juridische trajecten.

7 februari 2019

staatssecretaris Barbara Visser over zwijgcontracten


Commissie Deetman / Commissie Langlopende Zaken Defensie

Medio juni 2019 heb ik contact gelegd met de commissie Deetman. Ik heb de commissie gevraagd om bij Defensie te informeren naar achtergehouden informatie en ik heb de verwachting uitgesproken dat Defensie voor mij en voor de commissie ongeveer 1800 documenten zal achterhouden, mogelijk nog meer. Na enkele e-mailwisselingen, de laatste op 25 juni, heb ik niets meer van de commissie vernomen.

Op dinsdag 15 oktober heb ik navraag gedaan bij de commissie. Op donderdag 17 oktober ontving ik een reactie waaruit bleek dat de commissie gedurende bijna vier maanden helemaal niets heeft ondernomen. Ik heb daarop mijn verzoek en de machtiging ingetrokken. Het is mij duidelijk dat de commissie onderbemand is, niet bij machte is om iets concreets te doen en daar waarschijnlijk ook geen bevoegdheid toe heeft. Voor zover een kwestie nog niet langslepend is wordt het dat wel dankzij deze commissie. Het biedt Defensie echter wel iets om zich achter te verschuilen en daar wil ik anderen bij dezen voor waarschuwen.


Huis voor Klokkenluiders

In het najaar van 2017 heb ik het Huis voor Klokkenluiders verzocht om een zogenoemd bejegeningsonderzoek te starten naar aanleiding van (het vervolg van) de klokkenluiderszaak van vliegbasis Eindhoven.

In november 2017 werd een groot, extern onderzoek ingesteld naar de sociale veiligheid bij Defensie. Dat heeft geresulteerd in het rapport van de Commissie Sociaal Veilige Werkomgeving Defensie, ook bekend als de commissie Giebels. In overleg met de afdeling Advies van het Huis en in afstemming met de afdeling Onderzoek is een onderzoek door het Huis aangehouden totdat de commissie Giebels had gerapporteerd. Nu dat rapport er is, met daarin duidelijke conclusies over de sociale (on)veiligheid bij Defensie ga ik samen met de afdeling Advies verder waar we vorig jaar zijn gebleven.

Ter illustratie onderstaande, veelzeggende tweet van een directbetrokkene: Marco van G. Ik zal het Huis verzoeken om deze persoon te horen in het kader van het bejegeningsonderzoek zodat zijn uitspraken kunnen worden bezien in het licht van de beweringen van Defensie dat ik zou zijn gerehabiliteerd. Vanzelfsprekend beperken dergelijke uitingen zich niet tot één bericht op één platform, integendeel.

Naast een onderzoek naar bejegening heb ik het Huis ook verzocht om misstanden te onderzoeken. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan afstemming gedurende een intern defensieonderzoek tussen de onderzoeker, de beklaagde en de zogenoemd tot straffen bevoegde meerdere. Of achtergehouden onderzoeksrapporten. Of een zwijgcontract.
Een door Defensie geaccepteerde werkwijze.

De melding is in de eerste week van april 2019 ingediend. Ik heb het Huis laten weten dat een onderzoek in mijn optiek alleen zinvol is wanneer van Defensie volledige transparantie en dus overdracht van het volledige dossier wordt geëist. Het huis bepaalt op dit moment de ontvankelijkheid van mijn verzoek. In overleg is op 16 september 2019 afgesproken om de uitkomst van het traject bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (1 van 3) af te wachten.


Overige trajecten

Zodra het kan zal ik hier meer informatie delen.